Bearded Collie Klubben
/general.jpg

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Bearded Collie Klubben afholdes lørdag den 22. maj 2021 kl. 10.30, hos Helle Alslev, Dyvelåsen 31, 2765 Smørum.
På grund af Covid-19 skal man denne gang tilmelde sig generalforsamlingen senest den 17. april til Marianne Frøstrup på mail mariannefrostrup@gmail.com så vi er sikre på ikke at overtræde eventuelle restriktioner. Vi kan komme i den situation, at generalforsamlingen må udskydes. Se informationer på bearded.dk når vi nærmer os tiden for generalforsamlingen.
Dagsorden ifølge lovene:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af mindst 2 stemmetællere
4. Godkendelse af formandens beretning
5. Forelæggelse af det revideret regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed (decharge)
6. Fastsættelse af kontingent for følgende år
7. Behandling af indkomne forslag
8. Offentliggørelse af valg til bestyrelsen og suppleanter
9. Valg af 1 revisor for 2 år
10. Eventuelt
Ifølge lovene er 2 bestyrelsesmedlemmer på valg:
Helle Alslev - villig til at modtage genvalg • Torkild Svane Kraft - villig til at modtage genvalg.
Der skal ligeledes vælges 2 suppleanter.
Forslag: Forslag til behandling på generalforsamlingen samt personer der ønsker at opstille til bestyrelsesvalget, skal skriftligt være sekretær Marianne Frøstrup, senest den 3. april 2021 på mariannefrostrup@gmail.com.
Eventuelle modtagne forslag, kandidater til bestyrelsesvalget samt sted for afholdelse af generalforsamlingen fremgår af hjemmesiden 3 uger før generalforsamlingen.
 

Bearded Collie Klubben