/general.jpg

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling
Bearded Collie Klubben, Danmark
Lørdag den 6. april 2019 kl. 10.30 på Dyvelåsen 31, 2765 Smørum

Stedet og tidspunkt oplyses på hjemmesiden senest 9. februar 2019
Dagsorden ifølge lovene:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af mindst 2 stemmetællere
4. Godkendelse af formandens beretning
5. Forelæggelse af det revideret regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed (decharge)
6. Fastsættelse af kontingent for følgende år
7. Behandling af indkomne forslag
8. Offentliggørelse af valg til bestyrelsen og suppleanter
9. Valg af 1 revisor for 2 år
10. Eventuelt

Ifølge lovene er 2 bestyrelsesmedlemmer på valg:
Torkild Svane Kraft - villig til at modtage genvalg
Helle Alslev – villig til at modtage genvalg

Der skal ligeledes vælges 2 suppleanter.

Forslag til behandling på generalforsamlingen samt personer der ønsker at opstille til bestyrelsesvalget,
skal skriftligt være sekretær Cecilie Maria Hansen, Damholmen 18, st., A, 2760 Måløv i hænde senest den
23. februar 2019.

Eventuelle modtagne forslag, kandidater til bestyrelsesvalget samt sted for afholdelse af generalforsamlingen
fremgår af hjemmesiden 3 uger før generalforsamlingen.
Bestyrelsen

Bearded Collie Klubben