Namnlöst dokument menu

VEDTÆGTER FOR BEARDED COLLIE KLUBBEN DANMARK

Navn og hjemsted:

§ 1. Klubbens navn er Bearded Collie Klubben Danmark. Klubben er stiftet den 01.01.1985.

Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse.

Stk. 3. Bearded Collie Klubben er en specialklub, der er anerkendt af og samarbejder med Dansk Kennel Klub. DKK´s love og tilhørende reglementer har forrang for specialklubbens vedtægter og den mellem parterne i medfør af § 6, stk. 2 i DKK´s love oprettede overenskomst.

Organisation:

§ 2. Klubben er organiseret således:

a) § 18 Urafstemning

b) §§ 11-14 Generalforsamling

c) §§ 7-9 Bestyrelse

d) § 5 Medlemmer

Klubbens formål:

§ 3. Klubben har til formål i samarbejde med DKK og i overensstemmelse med DKK´s formål og internationale forpligtelser at arbejde for at fremme kendskabet til Bearded Collien og gennem oplysning om hensigtsmæssig avl at bidrage til at bevare og/eller forbedre racens kvalitet i forhold til FCI-standarden, herunder sundhed, temperament, eksteriør og brugsegenskaber.

Stk. 2. Til opnåelse af dette formål bør klubben bl.a.:

A) udgive et blad.

B) arrangere møder, andre aktiviteter og skuer

C) arrangere udstillinger

D) afholde kurser i lydighedstræning/dressur

E) vejlede interesserede ved anskaffelse af en Bearded Collie

F) sikre at der til enhver tid forefindes en hvalpeanvisning

Avlsarbejde:

§ 4. Bearded Collie klubben er DKK´s sagkyndige inden for avlsarbejdet vedrørende Bearded Collien.

Stk. 2. Klubben er berettiget til efter aftale med DKK at fastsætte specielle regler for avlsarbejdet med klubbens race.

Stk. 3. Avlsforbud og -restriktioner kan indføres, hvis arvemæssige begrundelser herfor foreligger. Sådanne forbud og restriktioner kræver dog godkendelse fra DKK´s sundhedsudvalg, inden de iværksættes.

Medlemskab:

Indmeldelse.

§ 5. Som medlem kan optages enhver, der opfylder betingelserne for optagelse i DKK.

Stk. 2. DKK´s formand og direktør er kontingentfrie medlemmer af klubben, dog uden stemmeret. De har på klubbens generalforsamling og øvrige arrangementer taleret og kan lade sig repræsentere ved stedfortræder.

Stk. 3. Stemmeberettigede i alle klubbens anliggender er samtlige medlemmer, der i mindst 3 måneder har været medlem af klubben, og som ikke er i kontingentrestance.

Ophør.

Stk. 4. Medlemskab ophører ved udmeldelse, der kan ske med 1 måneds varsel til den 31. december.

Stk. 5. Er kontingent ikke indbetalt senest den 31. januar, slettes vedkommende uden varsel som medlem. Ved senere indbetaling betragtes vedkommende som nyt medlem med hensyn til stemmeret og valgbarhed.

Kontingent:

§ 6. Generalforsamlingen fastsætter det årlige kontingent.

Stk. 2. Kontingentet betales forud for et år ad gangen og opkræves i december hvert år. Kontingentet skal være betalt senest den 31. december for at give stemmeret til den ordinære generalforsamling. Æresmedlemmer, der udnævnes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen, er kontingentfrie.

Stk. 3. Ved indmeldelse i klubben efter den 1. juli betales halvt kontingent som dækker resten af kalenderåret.

Bestyrelsens sammensætning:

§ 7. Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som varetager klubbens interesser og forvalter dens midler. Samtlige medlemmer af bestyrelsen skal være medlemmer af DKK.

Stk. 2. Valgbare til bestyrelsen er alle stemmeberettigede medlemmer, jf. § 5, stk. 3, og § 6, stk. 2, der er fyldt 18 år.

Valg til bestyrelsen:

§ 8. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, suppleanter for 1 år ad gangen.

Stk. 2. Tre bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, og to bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år, dog således at formand, næstformand og kasserer ikke er på valg det samme år. Dette skal tilrettes således, at formand er på valg mellem lige år og næstformand og kasserer er på valg i ulige år. Hvert år vælges der 2 suppleanter. Genvalg kan finde sted.

Stk. 3. Kandidater til bestyrelsen og bestyrelsessuppleanter opstilles samlet, således at kandidater med flest stemmer indgår i bestyrelsen med det antal, der skal bruges, medens de to efterfølgende indgår efter stemmetal som henholdsvis 1. og 2. suppleant.

Ved stemmelighed mellem bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter henholdsvis bestyrelsessuppleanter og kandidater til bestyrelsen, for hvilke der ikke er behov, foretager generalforsamlingen omvalg med henblik på fastsættelse af endelig rækkefølge. Såfremt der kun opstilles det antal kandidater, der skal bruges, til det i andet afsnit nævnte antal kandidater, bortfalder afstemningen, og de foreslåede kandidater er automatisk valgt. De af bestyrelsen foreslåede kandidater skal bekendtgøres samtidig med indkaldelsen til ordinær generalforsamling.

Optællingen foretages på generalforsamlingen af de valgte stemmetællere.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Stk. 4. En suppleant, der indtræder i bestyrelsen i stedet for et afgået bestyrelsesmedlem, indtræder i bestyrelsesmedlemmets valgturnus, hvorefter bestyrelsen konstituerer sig.

Stk. 5. I tilfælde af, at bestyrelsen bliver undertallig efter, at de valgte suppleanter er indtrådt, kan bestyrelsen supplere sig selv indtil førstkommende ordinære generalforsamling.

Stk. 6. Skriftlige forslag til kandidater til bestyrelsen skal være klubbens formand eller sekretær i hænde senest 6 uger før generalforsamlingen.

Stk. 7. Er der ved fristens udløb ikke opstillet det nødvendige antal kandidater til såvel bestyrelsesmedlemmer som suppleanter, skal opstilling til valget ske på klubbens ordinære generalforsamling.

Bestyrelsens arbejde:

§ 9. Bestyrelsen tiltræder umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning.

Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær og fastsætter selv sin forretningsorden. Omkonstituering kan finde sted.

stk. 3. Bestyrelsen træffer afgørelser i alle forhold, der ikke udtrykkeligt henhører under generalforsamlingen eller urafstemning.

Stk. 4. Beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpelt, relativt stemmeflertal. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller i dennes fravær næstformanden og to/tre andre bestyrelsesmedlemmer er til stede.

Stk. 5. Klubben forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formand eller næstformand. Klubben hæfter som juridisk person alene med sin formue. Bestyrelsen kan meddele prokura til formand, næstformand, kasserer og/eller sekretær.

Stk. 6. Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, det af formanden eller bestyrelsen skønnes nødvendigt.

Stk. 7. Der udarbejdes et beslutningsreferat af bestyrelsesmøderne. Referatet underskrives af deltagerne. Beslutningsreferatet kan medlemmerne rekvirere hos sekretæren efter behov.

Stk. 8. Bestyrelsen er bemyndiget til at nedsætte udvalg bestående af et hensigtsmæssigt antal af klubbens medlemmer til behandling af ethvert anliggende.

Stk. 9. Bestyrelseshverv er ulønnet, men bestyrelsen kan få refunderet udgifter, som dokumenterbart er afholdt i klubbens tjeneste. Sidstnævnte skal oplyses resten af bestyrelsen inden afholdelsen.

Stk. 10. Klubbens repræsentanter til DKK´s repræsentantskab udpeges af bestyrelsen og skal være medlemmer af DKK.

Regnskab:

§ 10. Klubbens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2. Regnskabet, der skal opgøres i overensstemmelse med god regnskabsskik, forelægges revisorerne senest den 31. januar.

Stk. 3. Regnskabet skal være til disposition for interesserede medlemmer senest 8 dage før generalforsamlingen.

Generalforsamling:

Ordinær generalforsamling

§ 11. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest den 31. maj.

Stk. 2. Bestyrelsen bestemmer tid og sted for den ordinære generalforsamling og indkalder skriftligt til denne med mindst 8 ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde oplysning om tid, sted og dagsorden samt oplysning om, hvilke bestyrelsesmedlemmer, der er på valg, og om disse er villige til at modtage genvalg. Indkaldelse i februar nummeret af Bearded Nyt vil altid være rettidig.

Stk. 3. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være klubbens formand eller sekretær i hænde senest 6 uger før generalforsamlingen. Eventuelle modtagne forslag fremgår af hjemmesiden 3 uger før generalforsamlingen.

Stk. 4. Skriftlige forslag til kandidater til bestyrelsen skal være klubbens formand eller sekretær i hænde senest 6 uger før generalforsamlingen, jf. § 8, stk. 6.

Stk. 5 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer, dog kan bestyrelsen, dersom fremmødet er under 15% af klubbens samlede medlemstal, beslutte at henskyde ethvert spørgsmål til afgørelse ved urafstemning.

Stk. 6. Bestyrelsen skal kontrollere antallet af stemmeberettigede medlemmer, der er til stede på generalforsamlingen.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

§ 12. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Valg af mindst 2 stemmetællere

4. Godkendelse af formandens beretning

5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed (decharge)

6. Fastsættelse af kontingent for følgende år

7. Behandling af indkomne forslag

8. Offentliggørelse af valg til bestyrelse og suppleanter

9. Valg af 1 revisor for 2 år

10. Eventuelt.

Afstemning på generalforsamling:

§ 13. Vedtagelser på generalforsamlingen sker ved simpelt, relativt stemmeflertal, jf. dog stk. 2, samt §§ 18-19. Skriftlig afstemning skal finde sted, når et af de tilstedeværende medlemmer forlanger det.

Stk. 2. Lovændringer kan kun vedtages med en majoritet på 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede medlemmer. Vedtages forslaget på generalforsamlingen, skal det til en skriftlig urafstemning blandt klubbens stemmeberettigede medlemmer. Ved urafstemningen kan ændringerne vedtages ved simpelt, relativt stemmeflertal, idet dog blanke stemmer ikke medregnes. Lovændringer træder i kraft, når de er godkendt af DKK.

Stk. 3. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Ekstraordinær generalforsamling:

§ 14. Ekstraordinær generalforsamling finder sted, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når 25 % af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig anmodning herom med angivelse af de emner, der ønskes behandlet. Begæring om ekstraordinær generalforsamling skal fra medlemmernes side skriftligt tilstilles klubbens formand og være underskrevet af samtlige medlemmer, der begærer den ekstraordinære generalforsamling. Såfremt mindre en 2/3 af underskriverne giver møde, aflyses den indkaldte ekstraordinære generalforsamling.

Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden indkaldes senest 4 uger efter, at bestyrelsen har modtaget anmodningen, med mindst 3 ugers varsel til afholdelse senest 6 uger efter udsendelsen af indkaldelsen. Bestyrelsen fastsætter tid og sted for den ekstraordinære generalforsamling.

Stk. 3. Der kan ikke behandles andre emner på en ekstraordinær generalforsamling end de i dagsordenen indeholdte.

Stk. 4. Vedtagelser på en ekstraordinær generalforsamling sker som anført i § 13.

Disciplinærsager:

§ 15. Har et medlem overtrådt gældende regler, jvf. DKK’s til enhver tid gældende love, kan der træffes disciplinære foranstaltninger over for vedkommende.

Disciplinære foranstaltninger:

§ 16. Sådanne foranstaltninger kan bestå i:

a) Tildeling af

1.) misbilligelse

2.) eller advarsel.

b) Frakendelse af kennelmærke.

c) Frakendelse af tillidshverv.

d) Udelukkelse fra deltagelse i skuer, udstillinger og prøver.

e) Udelukkelse fra adgang til stambogsføring.

f) Eksklusion.

g) Nedlæggelse af avlsforbud.

Stk. 2. Bearded Collie Klubbens bestyrelse kan bringe sanktionerne under punktet a) i anvendelse. Øvrige punkter kan kun bringes i anvendelse af DKK’s disciplinærnævn. Der henvises i øvrigt til de til enhver tid gældende bestemmelser i DKK’s love om disciplinære foranstaltninger.

Midlertidige disciplinære foranstaltninger:

§ 17. Bestyrelsen kan, når grundlaget for en disciplinærsag er til stede, og når hurtig indgriben skønnes nødvendig, indstille til DKK´s bestyrelse, at der træffes midlertidig beslutning om foranstaltning over for den eller de indklagede i overensstemmelse med DKK´s love § 26.

Stk. 2. En sådan midlertidig beslutning har gyldighed, indtil disciplinærnævnets kendelse foreligger - dog højst i 6 måneder.

Urafstemning:

§ 18. Bestyrelsen kan, når den finder anledning dertil, lade ethvert spørgsmål endeligt afgøre ved skriftlig urafstemning blandt klubbens stemmeberettigede medlemmer.

Stk. 2. Forslag, herunder lovændringsforslag, udsendes til de stemmeberettigede medlemmer sammen med autoriserede stemmesedler, der returneres til klubbens sekretær senest 14 dage efter udsendelsen.

Stk. 3. Mindst 3 bestyrelsesmedlemmer eller 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 af de valgte revisorer skal være til stede, når stemmesedlerne åbnes.

Stk. 4. Forslagsstillerne eller repræsentanter for disse skal indbydes til at overvære åbningen og optællingen af stemmesedlerne.

Stk. 5. Resultatet af urafstemningen offentliggøres på klubbens hjemmeside og i klub-bladet.

Opløsning af klubben:

§ 19. Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun finde sted på en i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling. For vedtagelse af forslaget kræves 3/4 majoritet af de afgivne stemmer. Bliver forslaget vedtaget, skal vedtagelsen bekræftes ved en urafstemning med samme majoritet.

Stk. 2. Bestemmelse om anvendelse af klubbens formue træffes på den ekstraordinære generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen. Formuen skal anvendes til gavn for hundesagen i henhold til formålsparagraffen.

Ikrafttræden:

§ 20. Ovenstående love er vedtaget på generalforsamling den 06.04.14 og vedtaget ved urafstemning den 24.05.14.

Stk. 2. Lovene er godkendt af DKK og træder i kraft den 13. oktober 2014.

Copyright © Bearded Collie Klubben Danmark           Web design: Linda Jönsson