Vedtægter - Bearded Collie Klubben

Bearded Collie Klubben
Bearded Collie Klubben
Gå til indhold

Vedtægter

Klubben
Vedtægter
Navn og hjemsted:
§ 1. Klubbens navn er Bearded Collie Klubben Danmark. Klubben er stif­tet den 01.01.1985.
Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse.
Stk. 3. Bearded Collie Klubben er en specialklub, der er anerkendt af og sam­ar­bejder med Dansk Kennel Klub. DKK´s love og tilhørende reglementer har forrang for specialklubbens vedtægter og den mellem parterne i medfør af § 6, stk. 2 i DKK´s love oprettede overenskomst.

Organisation:
§ 2. Klubben er organiseret således:
a) § 18 Urafstemning
b) §§ 11-14 Generalforsamling
c) §§ 7-9 Bestyrelse
d) § 5 Medlemmer

Klubbens formål:
§ 3. Klubben har til formål i sam­ar­bejde med DKK og i over­ens­stem­melse med DKK´s formål og in­ter­natio­na­le forpligtelser at ar­bejde for at fremme kendska­bet til Bearded Collien og gennem oplys­ning om hen­sigtsmæssig avl at bidra­ge til at bevare og/el­ler forbedre racens kvalitet i forhold til FCI-stan­darden, herunder sund­hed, tem­pera­ment, eks­teriør og brugse­gen­skaber.
Stk. 2. Til opnåelse af dette formål bør klubben bl.a.:
A) udgive et blad.
B) arrangere møder, andre aktiviteter og skuer
C) arrangere udstillinger
D) afholde kurser i lydighedstræning/dressur
E) vejlede interesserede ved anskaffelse af en Bearded Collie
F) sikre at der til enhver tid forefindes en hvalpeanvisning

Avlsarbejde:
§ 4. Bearded Collie klubben er DKK´s sagkyndige inden for avls­ar­bejdet ved­rørende Bearded Collien.
Stk. 2. Klubben er berettiget til efter aftale med DKK at fastsætte spe­ci­el­le reg­ler for avls­arbejdet med klubbens ra­ce.
Stk. 3. Avlsforbud og -restriktioner kan indføres, hvis ar­ve­mæs­si­ge begrundelser herfor fore­ligger. Så­danne for­bud og re­strik­tio­ner kræ­ver dog godken­delse fra DKK´s sund­hedsud­valg, inden de iværksæt­tes.

Medlemskab:
Indmeldelse.
§ 5. Som medlem kan optages enhver, der opfylder be­tin­gelser­ne for optagelse i DKK.
Stk. 2. DKK´s formand og direktør er kontingentfrie med­lem­mer af klub­ben, dog uden stem­meret. De har på klub­bens generalforsamling og øvrige arrangementer taleret og kan lade sig repræ­sentere ved stedfortræder.
Stk. 3. Stemmeberettigede i alle klubbens anliggen­der er samt­lige medlemmer, der i mindst 3 måneder har været medlem af klub­ben, og som ikke er i kon­tingentrestance.
Ophør.
Stk. 4. Medlemskab ophører ved udmeldelse, der kan ske med 1 må­neds varsel til den 31. december.
Stk. 5. Er kontingent ikke indbetalt senest den 31. januar, slet­tes vedkommende uden varsel som med­lem. Ved se­nere indbetaling betragtes vedkommende som nyt medlem med hensyn til stemmeret og valgbarhed.

Kontingent:
§ 6. Generalforsamlingen fastsætter det årlige kon­tingent.
Stk. 2. Kontingentet betales forud for et år ad gan­gen og opkræ­ves i december hvert år. Kontingentet skal være betalt senest den 31. december for at give stem­meret til den ordinære general­forsamling. Æresmedlemmer, der udnævnes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen, er kontingentfrie.
Stk. 3. Ved ind­meldelse i klub­ben efter den 1. juli betales halvt kontingent som dækker resten af kalenderåret.

Bestyrelsens sammensætning:
§ 7. Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlem­mer, som vare­tager klubbens interesser og forvalter dens midler. Samtlige med­lemmer af bestyrelsen skal være medlemmer af DKK.
Stk. 2. Valgbare til bestyrelsen er alle stemme­berettigede med­lem­mer, jf. § 5, stk. 3, og § 6, stk. 2, der er fyldt 18 år.

Valg til bestyrelsen:
§ 8. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, suppleanter for 1 år ad gangen.
Stk. 2. Tre bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, og to bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år, dog således at formand, næstformand og kasserer ikke er på valg det samme år. Dette skal tilrettes således, at formand er på valg mellem lige år og næstformand og kasserer er på valg i ulige år. Hvert år vælges der 2 supple­anter. Genvalg kan finde sted.
Stk. 3. Kandidater til bestyrelsen og bestyrelsessuppleanter opstilles samlet, således at kandidater med flest stemmer indgår i bestyrelsen med det antal, der skal bruges, medens de to efterfølgende indgår efter stemmetal som henholdsvis 1. og 2. suppleant.
Ved stemmelighed mellem bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter henholdsvis bestyrelsessuppleanter og kandidater til bestyrelsen, for hvilke der ikke er behov, foretager generalforsamlingen omvalg med henblik på fastsættelse af endelig rækkefølge. Såfremt der kun opstilles det antal kandidater, der skal bruges, til det i andet afsnit nævnte antal kandidater, bortfalder afstemningen, og de foreslåede kandidater er automatisk valgt. De af bestyrelsen foreslåede kandidater skal bekendtgøres samtidig med indkaldelsen til ordinær generalforsamling.
Optællingen foretages på generalforsamlingen af de valgte stemmetællere.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Stk. 4. En suppleant, der indtræder i bestyrelsen i stedet for et afgået bestyrelsesmedlem, indtræder i bestyrelsesmedlemmets valgturnus, hvorefter bestyrelsen konstituerer sig.
Stk. 5. I tilfælde af, at bestyrelsen bliver undertallig efter, at de valgte suppleanter er indtrådt, kan bestyrelsen ­supplere sig selv indtil førstkommende ordinære generalforsamling.
Stk. 6. Skriftlige forslag til kandidater til be­styrelsen skal være klubbens formand eller sekre­tær i hænde senest 6 uger før generalfor­samlingen.
Stk. 7. Er der ved fristens udløb ikke opstillet det nødvendige antal kandidater til såvel bestyrelsesmedlemmer som suppleanter, skal opstilling til valget ske på klubbens ordinære generalforsamling.

Bestyrelsens arbejde:
§ 9. Bestyrelsen tiltræder umiddelbart efter ge­neralforsam­lingens afslutning.
Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær og fastsætter selv sin forret­ningsorden. Omkon­stituering kan finde sted.
stk. 3. Bestyrelsen træffer afgørelser i alle for­hold, der ikke ud­trykkeligt henhører under ge­neral­forsamlingen eller urafstemning.
Stk. 4. Beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpelt, relativt stem­me­flertal. Bestyrel­sen er be­slutningsdygtig, når formanden eller i dennes fravær næstformanden og to/tre andre bestyrelsesmedlemmer er til stede.
Stk. 5. Klubben forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelses­medlem­mer, hvoraf den ene skal være for­mand eller næstformand. Klubben hæfter som juridisk person alene med sin formue. Bestyrelsen kan meddele prokura til formand, næstformand, kasserer og/eller sekretær.
Stk. 6. Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, det af formanden eller bestyrelsen skønnes nødven­digt.
Stk. 7. Der udarbejdes et beslutningsreferat af bestyrelsesmøderne. Referatet underskrives af deltagerne. Beslutningsreferatet kan medlemmerne rekvirere hos sekretæren efter behov.
Stk. 8. Bestyrelsen er bemyndiget til at nedsætte udvalg bestå­ende af et hensigtsmæssigt antal af klub­bens medlemmer til be­handling af ethvert anliggende.
Stk. 9. Bestyrelseshverv er ulønnet, men bestyrelsen kan få re­fun­deret udgifter, som dokumenterbart er af­holdt i klubbens tjene­ste. Sidstnævnte skal oplyses resten af bestyrelsen inden afholdelsen.
Stk. 10. Klubbens repræsentanter til DKK´s repræsen­tantskab ud­peges af bestyrelsen og skal være medlemmer af DKK.

Regnskab:
§ 10. Klubbens regnskabsår er kalenderåret.
Stk. 2. Regnskabet, der skal opgøres i overensstem­melse med god regnskabsskik, forelægges revisorerne senest den 31. januar.
Stk. 3. Regnskabet skal være til disposition for interesserede medlemmer senest 8 dage før generalforsamlingen.

Generalforsamling:
Ordinær generalforsamling
§ 11. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest den 31. maj.
Stk. 2. Bestyrelsen bestemmer tid og sted for den ordinære ge­neral­forsamling og indkalder skrift­ligt til denne med mindst 8 ugers var­sel. Indkaldelsen skal indeholde oplysning om tid, sted og dagsorden samt oplysning om, hvilke bestyrelsesmedlemmer, der er på valg, og om disse er villige til at modtage genvalg. Indkaldelse i februar nummeret af Bearded Nyt vil altid være rettidig.
Stk. 3. Forslag, der ønskes behandlet på general­for­samlingen, skal være klubbens formand eller sekre­tær i hænde senest 6 uger før ge­neralforsamlingen. Even­tuelle modtagne forslag fremgår af hjemmesiden 3 uger før generalforsamlingen.
Stk. 4. Skriftlige forslag til kandidater til be­styrelsen skal være klubbens formand eller sekre­tær i hænde senest 6 uger før generalfor­samlingen, jf. § 8, stk. 6.
Stk. 5 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer, dog kan bestyrelsen, dersom fremmødet er under 15% af klubbens samlede medlemstal, beslutte at henskyde ethvert spørgsmål til afgørelse ved urafstemning.
Stk. 6. Bestyrelsen skal kontrollere antallet af stemmeberettigede medlemmer, der er til stede på generalforsamlingen.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling:
§ 12. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punk­ter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af mindst 2 stemmetællere
4. Godkendelse af formandens beretning
5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godken­delse og meddelelse af an­svarsfrihed (decharge)
6. Fastsættelse af kontingent for følgende år
7. Behandling af indkomne forslag
8. Offentliggørelse af valg til bestyrelse og supplean­ter
9. Valg af 1 revisor for 2 år
10. Eventuelt.

Afstemning på generalforsamling:
§ 13. Vedtagelser på generalforsamlingen sker ved simpelt, relativt stemme­fler­tal, jf. dog stk. 2, samt §§ 18-19. Skrift­lig afstemning skal finde sted, når et af de tilste­deværende medlemmer forlan­ger det.
Stk. 2. Lovændringer kan kun vedtages med en majori­tet på 2/3 af de på generalforsamlingen repræsentere­de medlemmer. Vedtages for­slaget på generalforsamlin­gen, skal det til en skriftlig urafstem­ning blandt klubbens stemmeberettigede medlemmer. Ved urafstem­ningen kan ændrin­gerne vedtages ved simpelt, relativt stemme­flertal, idet dog blanke stemmer ikke medregnes. Lov­ændringer træder i kraft, når de er godkendt af DKK.
Stk. 3. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Ekstraordinær generalforsamling:
§ 14. Ekstraordinær generalforsamling finder sted, når bestyrel­sen finder det nødvendigt, eller når 25 % af de stemmeberettigede medlem­mer indgiver skriftlig anmodning herom med an­givelse af de emner, der ønskes behandlet. Begæring om ekstraordinær generalforsamling skal fra medlemmernes side skriftligt tilstilles klubbens formand og være underskrevet af samtlige medlemmer, der begærer den ekstraordinære generalforsamling. Såfremt mindre en 2/3 af underskriverne giver møde, aflyses den indkaldte ekstraordinære generalforsamling.
Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling med angivel­se af dags­orden indkaldes senest 4 uger efter, at bestyrelsen har modtaget anmodnin­gen, med mindst 3 ugers varsel til afholdelse se­nest 6 uger efter ud­sendelsen af indkaldelsen. Bestyrelsen fastsætter tid og sted for den ekstraordinære generalforsamling.
Stk. 3. Der kan ikke behandles andre emner på en ekstraordinær ge­neralforsamling end de i dags­ordenen indeholdte.
Stk. 4. Vedtagelser på en ekstraordinær generalfor­samling sker som anført i § 13.

Disciplinærsager:
§ 15. Har et medlem overtrådt gældende regler, jvf. DKK’s til enhver tid gældende love, kan der træffes disciplinære foranstaltninger over for vedkommende.

Disciplinære foranstaltninger:
§ 16. Sådanne foranstaltninger kan bestå i:
a) Tildeling af
1.) misbilligelse
2.) eller advarsel.
b) Frakendelse af kennelmærke.
c) Frakendelse af tillidshverv.
d) Udelukkelse fra deltagelse i skuer, udstillinger og prøver.
e) Udelukkelse fra adgang til stambogsføring.
f) Eksklusion.
g) Nedlæggelse af avlsforbud.
Stk. 2. Bearded Collie Klubbens bestyrelse kan bringe sanktionerne under punktet a) i anvendelse. Øvrige punkter kan kun bringes i anvendelse af DKK’s disciplinærnævn. Der henvises i øvrigt til de til enhver tid gældende bestemmelser i DKK’s love om disciplinære foranstaltninger.

Midlertidige disciplinære foranstaltninger:
§ 17. Bestyrelsen kan, når grundlaget for en disciplinærsag er til stede, og når hurtig indgri­ben skønnes nødvendig, indstille til DKK´s be­styrelse, at der træffes midlertidig beslutning om foranstaltning over for den eller de indklagede i overensstemmel­se med DKK´s love § 26.
Stk. 2. En sådan midlertidig beslutning har gyldighed, indtil disci­plinær­nævnets kendelse foreligger - dog højst i 6 måneder.

Urafstemning:
§ 18. Bestyrelsen kan, når den finder anledning der­til, lade et­hvert spørgsmål endeligt afgøre ved skriftlig uraf­stemning blandt klubbens stemmeberettigede medlem­mer.
Stk. 2. Forslag, herunder lovændringsforslag, udsen­des til de stem­meberettigede medlemmer sammen med autoriserede stemmesedler, der returneres til klub­bens sekretær senest 14 dage efter udsen­delsen.
Stk. 3. Mindst 3 bestyrelsesmedlemmer eller 2 be­styrelsesmedlemmer og 1 af de valgte revi­sorer skal være til ste­de, når stemmesedlerne åbnes.
Stk. 4. Forslagsstillerne eller repræsentanter for disse skal ind­bydes til at overvære åbningen og op­tællingen af stemmesedler­ne.
Stk. 5. Resultatet af urafstemningen offentliggøres på klubbens hjemmeside og i klub-bladet.

Opløsning af klubben:
§ 19. Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun fin­de sted på en i dette øjemed særligt indkaldt ge­neralforsamling. For vedtagelse af forslaget kræves 3/4 majoritet af de afgivne stemmer. Bliver forsla­get vedtaget, skal vedtagelsen bekræftes ved en urafstem­ning med sam­me majoritet.
Stk. 2. Bestemmelse om anvendelse af klubbens formue træffes på den ekstraordinære ge­neralforsamling efter indstilling fra be­styrelsen. Formuen skal anvendes til gavn for hundesa­gen i hen­hold til for­målspara­graffen.

Ikrafttræden:
§ 20. Ovenstående love er vedtaget på generalforsam­ling den 06.04.14 og vedtaget ved uraf­stemning den 24.05.14.
Stk. 2. Lovene er godkendt af DKK og træder i kraft den 13. oktober 2014.
Bearded Collie Klubben
Tilbage til indhold